News > Slavnostní zahájení stavby D35 Časy - Ostrov

Slavnostní zahájení stavby D35 Časy - Ostrov

04. 12. 2018

Slavnostním poklepem základního kamene začala 4. prosince výstavba nového úseku D35 Časy – Ostrov. Celý úsek bude dlouhý 14,7 km. Na něm se bude nacházet 22 mostních objektů, 2 mimoúrovňové křižovatky, jedna odpočívka a protihluková opatření.

V trase dálnice se nacházejí dva zajímavé mosty. Jedná se o most přes údolí říčky Loučné. Jde o dálniční most, tzn. dva mosty vedle sebe. Nosnou konstrukci tvoří spojitá deska o 15 polích z předpjatého železobetonu. Celková délka mostu je 450 plus 450 metrů. U tohoto mostu bude problematický zejména přístup na staveniště, které se nachází v údolní nivě s vrstvami zvodnělé rašeliny v mocnostech až dva metry. Nejzajímavějším a stavebně nejsložitějším pak bude most přes koridorovou železniční trať v blízkosti železniční stanice Uhersku. V tomto místě trasa dálnice šikmo překonává celkem 5 kolejí jedním polem o rozpětí 72 metrů. Na základě jednání se SŽDC a jejich požadavků musí být most ze železobetonu a musí být jedna nosná konstrukce pro oba pruhy dálnice (z důvodu vzdálenosti podpěr trakčního vedení), kde šířka nosné konstrukce mostu je 26,5 metru. Výstavba tohoto mostu je zajímavá tím, že nosná konstrukce mostu se vybetonuje na pevné skruži rovnoběžně s osou železniční tratě – polovina mostu vpravo a polovina mostu vlevo a následně se tyto dvě poloviny mostu otočí proti sobě a vzájemně se spojí předpínacími ocelovými lany. Tato technologie bude v Česku použita vůbec poprvé.

Součástí projektu bude také vodorovné i svislé dopravní značení, SOS hlásky, kamerový systém a všechny potřebné inženýrské sítě.

Základní informace:

Název stavby: D35 Časy – Ostrov

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel (Společnost): Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy – Ostrov

EUROVIA CS

Doba výstavby: 44 měsíců do zprovoznění

Cena díla: 3,231 mld. CZK