News > Skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

Skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

09. 11. 2018

V polovině října skončil projekt: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MÚK I/11 vč. zárubních zdí, který zahrnoval rekonstrukci vozovky v délce 4847, 7 m.

Rekonstrukce vozovky byla rozvržena do dvou fází úprav. Sanace, kdy  byly pouze vyměněny AHV v tloušťce 10 cm. Druhou fází úpravy byla  recyklace, kdy byly odfrézovány AHV o tloušťce 18cm, poté byla provedena  recyklace podloží za studena s přidáním cementu a asfaltové emulze. Po 7  denní technologické pauze, byla provedena pokládka AHV. Postup prací  byl limitován možností uzavřít maximálně úsek o délce 600m. Po dokončení  opravy povrchů, byl proveden násyp nezpevněné krajnice a bylo obnoveno  vodorovné dopravní značení.

Součástí projektu byla rovněž oprava  zárubních zdí v místě. Pro zajištění další životnosti zárubních zdí a  tím stability svahu a zemního tělesa nad komunikací bylo nutno provést  sanaci povrchu zdí a obnovení odvedení podzemních a povrchových vod za  zdí.

Byly odstraněny uvolněné částí zdí, proveden obklad líce zdí  lomovým kamenem uloženým do betonové lože, zhotovení nové římsy a  provedením rekonstrukce odvodnění žlabem za římsou včetně rekonstrukce  původního napojení na silniční kanalizaci.

Práce začaly v polovině října 2017 a bez zimní přestávky trvaly 240 dní.


Základní informace:

Název: Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 10/2017 – 10/2018

Cena díla: 61, 916 mil. CZK