News > Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

08. 04. 2019

Dne 1. dubna začaly práce na projektu Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba.

Obsahem stavby je rekonstrukce výhybny Dluhonice, kolejí č.1, 2 traťových úseků Přerov-Prosenice, Dluhonice-Přerov a kolejí č.1S, 2S traťového úseku Dluhonice-Prosenice. S tím jsou spojeny práce na mostních objektech a propustcích, z nichž nejvýznamnějšími jsou most v km 185,657, resp. silniční podjezd ev.č.55-008, most v km 4,862 převádějící kolej č.2S nad kolejemi č.1, 2, 1S a železničních přejezdech v km 185,210 a v km 186,124, které budou zrušeny a nahrazeny lávkami pro pěší a objízdnou komunikací, protihlukovými opatřeními, novými technologickými zařízeními (sdělovacími, zabezpečovacími, silnoproudými apod.). Ve výhybně Dluhonice bude zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který bude přibližně o 55 m posunut k přerovskému zhlaví, zrušeny dva železniční přejezdy a proběhne výstavba dvou lávek pro pěší a nového nadjezdu jako jejich náhrada. To vyvolá současně potřebu budovat novou účelovou komunikaci podél liché kolejové skupiny od nového nadjezdu po rušený železniční přejezd v km 186,124 (ulice U Rozvodny).


Základní informace:

Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Objednatel: SŽDC

Zhotovitel: společnost „Přerov“

- EUROVIA CS

- Subterra

- Strabag Rail

Doba realizace: 04/2019 – 09/2022

Finanční objem zakázky: 3 220 739 507,-