News > Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

20. 08. 2019

V těchto dnech byla podepsána smlouva Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo). Název stavby vznikl v rámci přípravy, která ještě zahrnovala i úsek Praha-Radotín – Černošice (mimo), který však byl následně vypuštěn, celkově zkrácená stavba si již ponechala původní, v současné situaci poněkud zavádějící název.

Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín je položen na železniční trati Praha-Smíchov – Řevnice –  Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561.

Stavba po svém dokončení zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Budou rekonstruovány všechny dotčené umělé stavby, nástupiště v žst. Praha-Radotín a zřízena nová nástupiště v přesunuté železniční zastávce Praha-Velká Chuchle. Nástupiště budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v žst. Praha-Radotín i vybudováním výtahů. Do žst. Praha-Radotín je zapojena i odbočná trať z Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude od výjezdu z tunelu rovněž rekonstruována v rámci výhledového zčtyřkolejnění tratě na výjezdu ze stanice Praha-Radotín směrem na Černošice. V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy,zajištění spolehlivosti provozu. Dojde ke zvýšení rychlosti na 100 - 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 - 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy, rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení sdělovací techniky avybudování zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Na stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) naváže stavba Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov a navazující úsek Praha-Radotín – Beroun, rozdělený na více staveb.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

zřízení koleje (typ UIC 60, R65, S49)                   25.402 m

počet výhybek                                                           36 ks + 7 ks provizorních během postupů

rekonstrukce železničních přejezdů                            1 ks

rekonstrukce žel mostů, propustků, lávek               29ks

nová nástupiště s délkou hran                               1.418 m

výtahy                                                                          4 ks

montáž a úprava trakčního vedení                         35,1 km

nová transformační stanice                                        1 ks

rekonstruovaná transformační stanice                       1 ks

osvětlovací věže / stožáry / na podpěrách              123 ks

protihlukové stěny                                                1.918 m

 

V roce 2019 jsou naplánovány především přípravné práce na zabezpečovacím zařízení. Vlastní stavební práce se v roce 2020 budou týkat zejména rekonstrukce obou kolejí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Barrandov, v roce 2021 pak kolejí v úseku Praha-Barrandov – Praha- Velká Chuchle a sudé kolejové skupiny žst. Praha-Radotín. V roce 2022 budou provedeny práce v žst. Praha-Radotín na rekonstrukci liché kolejové skupiny. Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami, kdy železniční doprava bude zpravidla pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě zastavena. Při přípravných pracích dojde v rámci výluk k založení základů stožárů trakčního vedení, jejich následnému osazení a provedení úprav odvodnění drážního tělesa.

 

Základní informace:

Název: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Investor: Správa železniční dopravní cesty

Zhotovitel: „Společnost Černošice“, sdružující společnosti EUROVIA CS, STRABAG Rail, GJW Praha, Elektrizace železnic Praha 

Doba výstavby: 08/2019 – 06/2022

Cena výstavby: přesahuje 3 075 mil. Kč