News > Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Modernizace rejd plavební komory Štvanice

03. 12. 2018

Na začátku listopadu zahájena modernizace dolní a horní rejdy na pražské Štvanici. Hlavním důvodem stavby je zabezpečit dostatečné kapacitní a technicky vyhovující čekací stání pro plavidla, neboť rejdy plavební komory nejsou v současné době vybaveny žádným odpovídajícím čekacím stáním, které by bylo v souladu s parametry vodní cesty. Hlavní změnou tedy bude vybudování oddělených čekacích stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě plavební komory.

Dolní čekací stání bude sloužit pro jedno návrhové a jedno malé plavidlo (1 x 137 m + 1 x 20 m). Jedná se o vybudování 198 metrů dlouhé kotvené převrtávané pilotové stěny (Ø pilot 630 mm, 1113 m3betonu) s trámcem v kombinaci s odsazenou opěrnou zídkou. Před samotným započetím speciálního zakládání bude nutné zřídit dočasnou manipulační plošinu rozsáhlým zemním násypem z netříděného štěrkopísku  (6600 m3) a opevněním tohoto násypu z těžkého kamenného záhozu (1700 m3) provedeným z lodí v korytě řeky Vltavy a odkopem svahu pod vodou (2502 m3). Po dokončení stavebních prací bude manipulační lavice odstraněna a proběhne prohrábka dna na nově požadovanou úroveň pro minimální hloubku 2,50 m (1744,8 m3). 

Horní čekací stání započne první fází prohrábkou dna na požadovanou úroveň 2,50 m (703 m3) a výkopem rýhy v patě svahu (2304 m3). Ve fázi druhé budou osazeny dalby v počtu 7kusů tvořenými vždy jedinou pilotou Ø 630 mm, jež bude osazena do vrtu vyplněného betonovou směsí. V poslední fázi bude probíhat zához paty a opevnění svahu. Tato fáze bude realizována v návaznosti na odtěžování manipulační lavice na dolní rejdě, jejíž materiál bude z části použit právě na zához a opevnění svahu na rejdě horní (1350 m3).

Dále bude zhotoveno nové osvětlení, informační systém, oplocení a plavební značení na obou rejdách.

Základní informace:

Název: MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY ŠTVANICE

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Sdružení Metrostav (vedoucí účastník) a EUROVIA CS

EUROVIA CS

Termín modernizace: 11/2018 – 1/2020

Cena díla: 109,4 mil. CZK