News > Modernizace rejd plavební komory Praha – Štvanice skončila

Modernizace rejd plavební komory Praha – Štvanice skončila

01. 04. 2020

Na konci března bylo dokončeno vodohospodářské dílo Modernizace rejd plavební komory Praha – Štvanice.

Stavba spočívala v zabezpečení dolní a horní rejdy plavební komory Štvanice, neboť rejdy plavební komory nebyly dosud vybaveny žádným odpovídajícím čekacím stáním, které by bylo v souladu s parametry vodní cesty. Hlavní změna spočívala ve vybudování oddělených čekacích stání pro malá a velká plavidla v dolní i horní rejdě plavební komory. Část díla byla provedena z dočasně zhotoveného násypu v korytě řeky Vltavy, část prací přímo z plošin plavidel. Přesun stavebního materiálu rovněž z větší části probíhal po vodní cestě.

Štvanické plavební komory jsou jedněmi z nejvytíženějších plavebních komor v ČR. Je zde provoz jak malých plavidel, tak i velkých výletních lodí, kabinových lodí a potenciálně i nákladních plavidel. Právě takto smíšený provoz vyžaduje velkou pozornost vůdců plavidel zejména při čekání na proplavení. Neexistence čekacích stání neúměrně zvyšuje riziko plavební nehody. Současný stav odporoval zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcímu předpisu - vyhlášce Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, v platném znění.

Vybudování čekacích stání odpovídajících požadavkům moderní plavby umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty. Dojde k zvýšení bezpečnosti plavidel při proplavování plavební komorou Štvanice. Zároveň dojde i ke zvýšení spolehlivosti plavebního provozu v rámci centrální Prahy a rovněž zvýšení atraktivity a pohodlí pro uživatele vodní cesty prostřednictvím vybudování potřebné infrastruktury.

 

Základní informace:

Název: Modernizace rejd plavební komory Praha – Štvanice

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice (METROSTAV a EUROVIA CS)

Doba výstavby: 11/2018 – 03/2020