News > I/58 Příbor – Skotnice již slouží řidičům

I/58 Příbor – Skotnice již slouží řidičům

15. 12. 2020

V úterý 15. prosince 2020 byla slavnostně přestřižena páska stavby I/58 Příbor – Skotnice a nová komunikace začala sloužit řidičům.

Silnice I/58 je vedena v trase tzv. Mošnovského dálničního přivaděče. Začátek úseku této stavby je před Příborem, kde navazuje na MÚK silnice I/58 a D48, která se realizovala v rámci západního obchvatu Příboru. Konec úseku stavby je u obce Skotnice na jižním okraji průmyslové zóny. Celková délka nové trasy je 2 967 metrů. Silnice nejprve prochází prolukou v zástavbě obce Prchalov hloubeným tunelem délky 150 metrů, na tunel navazují zárubní zdi délky 120 a 100 metrů. Dále silnice mimoúrovňově kříží polní cestu a vodoteč, železniční trať Studénka–Veřovice bezejmennou vodoteč a polní cestu a silnici II/464. Silnice I/58 bude součástí sítě regionální a nadregionální dopravní infrastruktury, která umožní napojení automobilového závodu společnosti Hyundai na síť subdodavatelů na území severní a střední Moravy.


Základní informace:

Název: I/58 Příbor – Skotnice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 06/2017 – 12/2020