Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Silnice I/37 Pardubice – Trojice

Silnice I/37 Pardubice – Trojice

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 2. listopadu stavba téměř kilometr dlouhé silnice I/37 Pardubice – Trojice.

Popis projektu

Jednalo se o přestavbu dopravně nejzatíženějšího úseku silnice v Pardubickém kraji, kdy byl dobudován jízdní pás k již existující silnici. Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzity dopravy vlivem připojení silnice I/37 na dálnici D11 prostřednictvím dálnice D35 bylo nutné zprovoznit průtah městem Pardubice v kapacitním uspořádání.

Strategické území stavby a absence mostů přes řeku Labe a železniční koridor způsobily, že stavba musela být po celou dobu realizována za plného provozu. Objízdné trasy v případě uzavření stavby by prodloužily vzdálenosti přejezdu přes město o 40 km. Z tohoto důvodu byly vybudovány provizorní komunikace a provizorní přemostění.

Území stavby bylo historicky zatíženo nálety během druhé světové války. Byl predikován nález několika leteckých pum o váze 80 liber, proto byl na stavbě v průběhu zemních prací zajištěn nepřetržitý pyrotechnický průzkum. Nakonec se na stavbě našlo pouze torzo letecké pumy z první světové války, které sem bylo dovezeno spolu se zásypovým materiálem na zásyp kráterů po náletech. Pyrotechnický průzkum provázela rozsáhlá bezpečností opatření, byl vytvořen evakuační plán zahrnující přilehlé části města Pardubic. Na přípravě bezpečnostních opatření se podíleli příslušníci Integrovaného záchranného systému, Policie ČR, vedení města a Pardubického Kraje.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Základní informace:

Název: I/37 Pardubice – Trojice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice-Trojice, M – SILNICE, EUROVIA CS, MADOS MT

EUROVIA CS

Cena stavby dle smlouvy: 368 mil. CZK

Termín výstavby: 03/15 – 11/17

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavba

Začátek stavby: 03/15

Termín dokončení: 11/17

Lokalita: Pardubice

Stát: Česká republika

Závod: závod Čechy východ