Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu

Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce tramvajových tratí, komunikací a přilehlých ploch pro pěší, parkování a ploch zeleně. 

Popis projektu

Kromě úprav ploch v rozsahu vymezeném zadavatelem, byly úpravy řešeny včetně vyvolaných a nezbytných doprovodných úprav na inženýrských sítích.

Jednalo se o rekonstrukci pozemních komunikací v intravilánu města. V celém rozsahu se jednalo o stávající místní komunikace obslužné spojovací, přístupové, resp. chodníky, cyklistické stezky a plochy parkovišť.

Hlavním úkolem řešení kromě úpravy stavebně-technického stavu byl návrh tramvajových a autobusové zastávky s nástupem a výstupem cestujících do vozidel MHD z přilehlých chodníků při zohlednění zvýšené bezpečnosti chodců a regulace jízdních rychlostí vozidel územím. Kromě toho bylo úkolem v souladu s úpravami tramvajových tratí řešit zásobování a způsob parkování v souladu s požadavky dotčených orgánů městské správy.

Stavba byla vymezena hranicí řešeného území, rozsahem zpracovaným v předchozím stupni (DÚR), zasahovala do území s plošnou ochranou městské památkové rezervace Plzeň – historické jádro a rozsah byl dán přibližně hranicí Křižíkovy sady, Pallova ul., hranice zástavby Pražská při severním a jižním okraji a křižovatkou Anglické nábřeží x Fügnerova ul.

Hlavním důvodem byla rekonstrukce původně již nevyhovujícího technického stavu, zvýšení bezpečnosti provozu (zejména ve vztahu k chodcům) a s návrhem nových technologií i snížení dopadu negativních účinků dopravy na okolí.

Navržené úpravy s ohledem na vylepšení parametrů vozovky a povrchů budou mít pozitivní dopad i z hlediska životního prostředí a bezpečnosti dopravy.

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 03/2014

Termín dokončení: 04/2015

Lokalita: Plzeňský kraj

Stát: Česká republika