R6 Lubenec - Bošov

V úterý 10. listopadu byl slavnostně zahájen provoz na R6 v úseku Lubenec – Bošov.

Popis projektu

V daném 4120 metrů dlouhém úseku byla stávající I/6 upravena, aby odpovídala aktuální intenzitě dopravy v místě. Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s karlovarsko-chebskou průmyslovou aglomerací a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města Prahy ve směru Krušovice – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo. Je zde silná doprava vnitrostátní stejně jako mezinárodní, provozovaná všemi druhy dopravních prostředků.

Rychlostní komunikace R6 odvádí tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel.

Současně s hlavní trasou bylo vybudováno rovněž několik přeložek komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a polních cest. Nová komunikace prochází ve své trase přes dva mostní objekty – v km 80,700 most přes místní komunikaci Libkovice a v km 81,250 most přes polní cestu a vodoteč. Pod třetím mostem trasa podchází, a to v km 82,970 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/194. Součástí stavby byla také úprava bývalé silnice I/6, nacházející se severně od R6, na doprovodnou komunikaci (budoucí II/606), dále pak několik přeložek silového vedení, sdělovacích kabelů, vodotečí a vodovodu. Rovněž bylo přeloženo několik polních cest.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava. O nenávratný příspěvek Evropské unie je požádáno v rámci Priority 2 v oblasti podpory „Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T“.

 

Základní informace:

Název: R6 Lubenec - Bošov

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Sdružení Lubenec–Bošov (EUROVIA CS, Geosan group, AZ Sanace) EUROVIA CS

cena díla: 1, 6 mld. Kč

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 05/2010

Termín dokončení: 11/2015

Lokalita: Lubenec - Bošov

Stát: Česká republikca

Závod: závod Karlovy Vary