Projekty a služby > Železniční a tramvajové trati > Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař

Na konci listopadu slavnostně skončila rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař.

Popis projektu

Její přestavba byla prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží. Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo). Hlavním cílem její optimalizace je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a městskou hromadnou dopravou, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

V Praze-Hostivaři stavbaři provedli komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, upravili kolejová rozvětvení (výhybky) a vybudovali nové kolejiště, které respektuje napojení na Odstavné nádraží Praha Jih a Depo kolejových vozidel Praha ČD a ostatní tratě. Součástí rekonstrukce byla také výstavba nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Ten zajišťuje nový podchod, který zároveň propojuje okolní území dosud rozdělená železnicí. Na všech nástupištích bylo zřízeno nové zastřešení a podél trati vznikly protihlukové zdi.

Na tento projekt navazuje druhá část, která řeší úsek mezi stanicí Praha-Hostivař a jižními portály vinohradských tunelů. Součástí řešeného úseku jsou rozsáhlé přestavby mostních objektů přes významné městské komunikace. Trať bude vedena v pozměněné trase, což se mimo jiné projeví na obsluze daného území osobními vlaky. Dosavadní zastávku ve Strašnicích nahradí jednak nová stanice Zahradní Město a jednak zastávka Eden.  

Jedná se o fázovaný projekt, přičemž fáze I byla spolufinancována z OP Doprava v programovém období 2007–2013. Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti za fázi I dosáhl 573 860 649 Kč. U fáze II byla schválena žádost o spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2014–2020. Předpokládaný příspěvek z Evropské unie z Evropských strukturálních a investičních fondů činí maximálně 274 480 289 Kč. Předpokládané celkové investiční náklady za obě fáze činí 1 214 319 620 Kč bez DPH. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. 


Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař

Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost Hostivař Viamont (nyní STRABAG Rail) – EUROVIA – GJW,

EUROVIA CS

Termín zahájení: 07/2014

Termín dokončení: 07/2016

Technické údaje

Typ projektu: Tramvajová trať

Začátek stavby: 07/2014

Termín dokončení: 07/2016

Lokalita: Praha

Stát: Česká republika