Projekty a služby > Dálniční a silniční stavby > Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava

Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava

V úterý 13. října byla slavnostně zprovozněna silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava.

Popis projektu

Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava – Ostrava, přičemž stávající silnice I/11 bude následně převedena do nižší třídy.

Předmětem stavby byla přeložka silnice I/11 do nové trasy, která zkapacitnila řešený úsek a převedla dopravu z průjezdního úseku Hrabyní, Velkou Polomí a Josefovicemi. Vybudována byla silnice dlouhá 9,750 km v kategorii S22,5/80. Stavba se skládá z cca 115 stavebních objektů, jednak přeložek inženýrských sítí a výstavby komunikací, mostů a opěrných stěn. Na stavbě jsou 3 mimoúrovňové křižovatky a to MÚK Mokré Lazce, MÚK Hrabyně a MÚK Velká Polom.

Nejvýznamnějšími objekty projektu jsou: nová silnice I/11 – 9,750 km, cca 180 000 m2 živičných povrchů, cca 850 000 m3 zemních prací (veškeré násypy z materiálu z trasy), cca 9 000 m3 kotvených gabiónových stěn, most přes údolí potoka Hrabyňka – ocelobetonový most, délka 325 m, výška cca 45m, most přes údolí potoka Kremlice – ocelobetonový most, délka 525 m, výška cca 55m.

Realizací přeložky silnice do nové trasy došlo ke změně významu stávající silnice, která bude plnit funkci dopravně obslužnou pro místní dopravu. Převedením provozu dojde ke zklidnění v bývalých průjezdních úsecích silnice I/11, a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zlepšení životního prostředí v těchto obcích.

Silnice I/11 Opava – Ostrava – Slovenská republika tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. Z hlediska dopravního bude mít význam jako komunikace dálková mezinárodního i vnitrostátního charakteru.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie ve výši 85% způsobilých výdajů projektu je poskytován v rámci Priority 4 „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“.

Technické údaje

Typ projektu: Silniční stavby

Začátek stavby: 01/2009

Termín dokončení: 12/2015

Lokalita: Ostrava

Stát: Česká republika

Závod: závod Ostrava