Pro dodavatele > Dodavatelské faktury

Dodavatelské faktury

V návaznosti na přechod některých společností Skupiny EUROVIA CS na tzv. „dematerializaci“ dodavatelských faktur (dále jen DEMAT) upřesňuje tento dokument, jaké další informace, mimo informací daných příslušným zákonem, musí dodavatelská faktura obsahovat, aby byla bez problémů automaticky zpracována. DEMAT je systém, který elektronicky zpracovává faktury, které mohou být jak v elektronické tak v papírové podobě. Cílem Skupiny EUROVIA CS je, aby u společností, kde je systém DEMAT nastaven, byly dodavatelské faktury zasílány emailem dle níže uvedených pravidel.

Adresy pro zasílání faktur u všech společností Skupiny EUROVIA CS jsou uvedeny zde.

A) Společnosti Skupiny EUROVIA CS, kde systém DEMAT není nastaven

U společností Skupiny EUROVIA CS, kde ještě není systém DEMAT nastaven, dodavatelé zasílají faktury na adresu příslušných společností (mimo společnosti OK Třebestovice, a.s.).

B) Společnosti Skupiny EUROVIA CS, kde je systém DEMAT nastaven

U společností, kde je systém demat nastaven, je nezbytné, aby elektronické a papírové faktury obsahovaly oproti zákonným požadavkům i informace o čísle MUCODE. Číslo MUCODE slouží pro identifikaci konkrétní společnosti Skupiny EUROVIA CS (společnost EUROVIA CS, a. s. má více MUCODE). Toto číslo MUCODE je obsaženo ve fakturační adrese každé objednávky, jejíž číslo musí být rovněž uvedeno na faktuře.

Papírové faktury obsahující číslo MUCODE nejsou zasílány na adresu společností, ale na adresu příslušných PO BOXů.

1) Faktury zasílány v elektronické podobě emailem

  • Faktura musí být ve formátu PDF
  • Faktura musí být zaslána na příslušný email
  • V předmětu emailu se musí vyskytnout některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, prefakturace, invoice, facture, rechnung, dobropis, vyúčtování, vyuctovani, fakturácie
  • Akceptovaný formát faktury je pouze nekomprimované PDF s nebo bez elektronického podpisu
  • Jeden email může obsahovat vždy pouze jednu fakturu
  • Je-li v jednom souboru faktura i příloha, faktura musí být umístěna vždy na první straně souboru
  • Jeden mail může obsahovat maximálně 2 soubory (faktura + přílohy). Pokud mail obsahuje dva soubory, musí být v názvu souboru s fakturou uvedeno Faktura
  • Maximální celková velikost příloh v emailu je 15 MB

2) Papírové faktury zasílány do PO BOXu

Jak bylo výše zmíněno, papírové faktury u společností Skupiny EUROVIA CS, kde již systém DEMAT funguje, nejsou zasílány do sídla společnosti, ale na adresu příslušných PO BOXů (každá společnost Skupiny EUROVIA CS má svůj PO BOX).

Pozor! PO BOXy a zároveň i jednotlivé emailové adresy jsou určeny výhradně pro zasílání daňových dokladů a proforma faktur. Všechny ostatní zásilky – např. smlouvy, upomínky, žádosti o uvolnění pozastávek, reklamní korespondenci, pozvánky a další korespondenci - nadále zasílejte na stávající adresu příslušné Společnosti Skupiny EUROVIA CS nebo na konkrétní emailovou adresu kontaktní osoby.