O společnosti > Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

pro třetí osoby
ve skupině EUROVIA CS

Vážení,

v souvislosti s osobními údaji, které jsme od Vás získali (s výjimkou osob spadajících do skupiny uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců Skupiny EUROVIA CS), a dále v souvislosti s osobními údaji, které nebyly získány přímo od Vás, jako například v případě obchodních smluv uzavřených mezi členem Skupiny EUROVIA CS a obchodní korporací, kde vystupujete jako zástupce či kontaktní osoba obchodní korporace (právnické osoby), anebo v případě osobních údajů, jež jsme získali zpravidla nezávisle na naší vůli, např. ze strany orgánů veřejné moci či jiné třetí osoby, nebo v jakýchkoliv jiných případech, v nichž jsme nezískali osobní údaje přímo od Vás, Vám v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR“),

poskytujeme následující informace:

1.a) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

Správcem Vašich osobních údajů je v rámci Skupiny EUROVIA CS ten člen skupiny, který jako první získal Vaše osobní údaje, ať již přímo od Vás, nebo zprostředkovaně či prostřednictvím třetí osoby či jiným způsobem. V případě pochybností se má za to, že správcem Vašich osobních údajů je společnost EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924 a.s., sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, spisová značka B 1561, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „EUROVIA CS, a.s.“). Zástupcem všech případných správců v rámci Skupiny EUROVIA CS je: EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, (dále jen „zástupce správce“).

1.b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je podle povahy zpracování: i) splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a/nebo ii) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, na Vaši žádost, a/nebo iii) splnění právní povinnosti, která se na správce či kteréhokoliv jiného člena Skupiny EUROVIA CS vztahuje, a/nebo iv) splnění výzvy orgánu veřejné moci a/nebo v) ochrana oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany a/nebo vi) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, a/nebo vii) ochrana osob, majetku a zdraví i prostřednictvím provozování kamerových systémů se záznamem a/nebo viii) vyřizování stížností a podnětů a/nebo ix) vyřizování žádostí o informace a/nebo x) řešení škodních událostí, a/nebo xi) vedení evidence zákazníků, fakturace, daňové a účetní účely a/nebo xii) vedení centrální evidence smluv, administrativní účely, vymáhání pohledávek a/nebo xiii) vedení evidence, návštěvní knihy a/nebo xiv) kontrola správnosti a prověření ve veřejných registrech, xv) zajištění provozních činností. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: i) splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a/nebo ii) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a/nebo iii) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a/nebo iv) oprávněné zájmy správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujícího ochranu osobních údajů.

1.c) Kategorie dotčených osobních údajů:

Kategorie dotčených osobních údajů zahrnují primárně takové, které jsme získali přímo od Vás. Dále zahrnují kategorie dotčených osobních údajů i takové údaje, které jsme získali nikoliv přímo od Vás, ale např. od orgánů veřejné moci, od Vašeho předchozího zaměstnavatele, od Vaší banky či pojišťovny, atp. Kategorie dotčených osobních údajů zahrnuje podle povahy získaných osobních údajů zejména: jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu místa podnikání, podpis, pracovní zařazení, e-mail, telefonní číslo, záznamy kamerových systémů, záznamy z výrobních zařízení správce.

1.d) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení:

Zpracování Vašich osobních údajů není samo o sobě založeno výlučně na právním základu spočívajícím na tom, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Takovýto právní základ zpracování je spojen zpravidla i s dalšími právními základy zpracování a vychází z účelů uvedených výše v bodě 1.b). Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany spočívají zejména na: i) dobré pověsti správce, ii) administrativních účelech v rámci Skupiny EUROVIA CS, iii) ochraně hospodářských zájmů a majetkových práv správce, iv) zahájení či vedení správního, soudního anebo rozhodčího řízení.

1.e) Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Případným příjemcem Vašich osobních údajů může být kterákoliv osoba, která je členem Skupiny EUROVIA CS nebo koncernu VINCI. Dále mohou být příjemcem Vašich osobních údajů i orgány veřejné moci (zejm. státní orgány, např. ministerstva, soudy, exekutoři, notáři, policie, správní úřady apod.), okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, inspekce práce, zdravotní pojišťovny, pojišťovny, dále pak i obchodní partneři nebo zákazníci skupiny EUROVIA CS či koncernu VINCI. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují.

1.f) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, nebo v případech předání uvedených v čl. 46 Nařízení nebo čl. 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny:

Úmyslem správce není předat Vaše osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Dále Vám poskytujeme i následující informace:

2.a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby:

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nejdéle však po dobu, která je nezbytná pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány.

2.b) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů:

Jako subjekt údajů máte zejména tato práva: a) právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení, b) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů a/nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení, c) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají, a to podle čl. 17 Nařízení, d) právo, aby správce omezil zpracování, a to podle čl. 18 Nařízení. Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení. Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení.

Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit u společnosti EUROVIA Services, s.r.o., IČO: 61250210, písemně na korespondenční adrese U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, nebo též elektronickou formou na e-mailové adrese osobní.udaje@eurovia.cz.

Veškeré informace obsažené v tomto informačním dokumentu, stejně tak jako veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nařízení, jakož i výkon jednotlivých práv a povinností Vám správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací či sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět. Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 a 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Též Vás informujeme, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám podle podmínek čl. 34 Nařízení správce toto porušení bez zbytečného odkladu.

2.c) Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním:

Zpracování Vašich osobních údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) ani na čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

2.d) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

2.e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

V případě, že jsme osobní údaje získali přímo od Vás, jsou poskytnuté osobní údaje smluvním nebo též i zákonným požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy, jste-li jejím účastníkem. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů též požadavkem zákonným, zejména pak z hlediska povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů. Neposkytnutí potřebných osobních údajů je neslučitelné se založením příslušného právního vztahu a plněním práv a povinností z něho vyplývajících.

2.f) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:

Zdrojem osobních údajů jste Vy, pokud jsme osobní údaje získali přímo od Vás. V případě, že jsme osobní údaje nezískali přímo od Vás, pocházejí osobní údaje z těchto zdrojů: i) orgány veřejné moci a orgány státní správy, ii) banky, iii) pojišťovny, iv) veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků upravených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění, v) kamerové anebo jiné systémy provozované za účelem ochrany majetku, života a zdraví, vi) e-mailová a elektronická komunikace.

2.g) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů:

Vaše osobní údaje ani Vy osobně nejste předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

V Praze dne 25. 5. 2018

Skupina EUROVIA CS